JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Bébiúszás-Oktatók Első Országos Egyesülete (1223 Budapest, Völgy utca 3/B, a továbbiakban: Szervező) a Facebookon nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Játék).

Mindenki, aki a Játékhoz kapcsolódó Facebook bejegyzés alá beírja, hogy kinek szeretné megnyerni a 4 alkalmas babaúszás bérletet, automatikusan elfogadja a játékszabályzatot.

1. A Játékban való részvétel feltételei 

A Játékban való részvételre az jogosult, aki a Szervező 4 alkalmas babaúszás bérlet Facebook oldalán (www.facebook.com/babamamauszas) elhelyezett „Nyerj 4 alkalmas babaúszás bérletet” posztban (a továbbiakban: Poszt) a játék ideje alatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek betartásával válaszol. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvételt megelőzően az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játék részvételi szabályairól, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező terhére.

2. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos): 

a.) Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik, 18. életévét betöltött természetes személy, és

b.) a Játék időtartama alatt a Játékszabályzatnak megfelelő módon jelentkezik a Játékba.

3. A Játék időtartama és menete: 

A Játék 2019.01.20. 20:00 órától 2019.01.25. 23:00 óráig tart. Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban küldött válaszok nem vesznek részt a Játékban.

A Szervező a Játék során a fent megjelölt időtartamon belül egy Posztot helyez el képpel a Bébiúszás-Oktatók Első Országos Egyesülete Facebook oldalán. A Játékos feladata a Posztban feltett kérdésre megfelelően válaszolni.

 4. Kiválasztással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók 

4.a.) Érvényes jelentkezés 

A Játékos a játék ideje alatt a Szervező által kihelyezett „Nyerj 4 alkalmas babaúszás bérletet” Poszt alatt közzétett 1 db komment/válasz útján vehet részt a játékban. A Játékos feladata a Facebook oldalon közzétett poszt alá elküldeni, hogy kinek szeretné megnyerni a 4 alkalmas babaúszás bérletet (a válaszba saját magát is megjelölheti).

A Játékosok nem csak kizárólag saját nevükben játszhatnak, viszont a Játék ideje alatt a Játékos egyszer vehet részt a Játékban, azaz egyszer küldheti el válaszát.

Érvényes a jelentkezés, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel.

A nem valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni a Játékból kizárásra kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás jelentkezésekért. Az előírttól eltérő formátumú jelentkezések helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.

Kizártak a Játékból azok a jelentkezések, függetlenül a jelentkezés elmaradásának vagy nem megfelelőségének okától, amelyekre nem a Szervező által a jelen játékszabályzat 3. pontjában megjelölt időtartamban kerül sor.

Mi történik, ha nem működik az internet szolgáltatás?

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívül álló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert a Játékos a pályázatot nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el, nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető, a Játékos e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására, az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet.

4.b) Nyertesek sorsolása

A nyeremény kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik (www.besocial.hu), és a sorsolásról videó felvétel készül.

A sorsolás időpontja: 2019.01.26. 07:00 óra

4.c) Nyeremény

A Játékban azon játékosok között történik a sorsolás, akik a 4.a. pontban megjelöltek szerint jelentkeztek a Játékba.

Nyertesek száma: 1 fő

Nyeremény: 1 db 10.000 Ft értékű 4 alkalmas babaúszás bérlet a Bébiúszás-Oktatók Első Országos Egyesülete felajánlásából a budafoki Hajós Alfréd Tanuszodába.

4.c) Tartalék nyertes(ek)

A Szervező 2 db tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes Játékosok helyébe lépni. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertesek nem felelnek meg jelen játékszabály követelményeinek, vagy adataik nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy a Szervező által megadott, az értesítéstől számított 7 napon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik.

4.e) A nyeremények készpénzre át nem válthatók. 

4.f) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok: 

A Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül értesíti Facebook üzenetben a nyerteseket. Amennyiben a Nyertes értesítése sikertelen, a Szervező ebben az esetben jogosult a sorrendben következő tartaléknyertest nyertessé nyilvánítani. A Nyertesek a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az adategyeztetés során megadott nevüket a 4 alkalmas babaúszás bérlet Facebook oldalán közzétegye. A tárgynyeremény csak személyesen vehető át, a Hajós Alfréd Tanuszodában, a 1225 Budapest, Nagytétényi út 31-33. címen, szombati napokon, amikor babaúszás foglalkozások vannak (8.00 – 17.00). A Játékos a részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Nyertesként az adatait (név, értesítési cím, email cím, telefonszám) a Szervező kizárólag a Játékhoz kapcsolódóan kezelje, illetve a Nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja, és további adatokat kérjen be a Nyertestől a vonatkozó adófizetési kötelezettség teljesítése céljából. Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adatok megismerésére a Játék lebonyolításában, illetve az adókötelezettség teljesítésében résztvevő személyek jogosultak. A Szervező általi adatkezelés során a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti személyes adatai tartalmát, illetve kérheti azok helyesbítését, törlését. Az adatok kezeléséről való tájékoztatáskérés, illetve az adatok módosítása, törlése iránti igényeket az info@babamamauszas.hu címre juttatható el a Játék időtartama alatt. A regisztráció során megadott adatoknak a Játék időtartama alatti törlése esetén azonban a Játékos nem jogosult a Játékban való részvételre, ezáltal a Nyeremény átvételére sem.

A nyertes adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (e-mail cím elévülése, cseréje, Facebook profil megváltoztatása, stb.), a Szervező a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, Facebook nyilvános adataik segítségével azonosítjuk, így az idő közbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a Játékos a megadott elérhetőségeken nem elérhető, vagy adatai alapján egyáltalán nem vagy nem egyértelműen beazonosítható.

5. A Játékkal kapcsolatos információk 

A Játékról információk a Szervező Bébiúszás-Oktatók Első Országos Egyesülete Facebook oldalán posztokban lesznek megtalálhatóak. A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező Facebook oldalán (www.facebook.com/babamamauszas) megtalálható a Játék időtartama alatt. A Játékkal kapcsolatos kérdés esetén az info@babamamauszas.hu e-mail címen tud tájékoztatást kérni.

Az 1db 4 alkalomra szóló bérlet kizárólag a Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesületének a foglalkozásaira vonatkoznak, melyet a budafoki Hajós Alfréd Tanuszodában lehet felhasználni.

Amennyiben valaki még nem tagja az egyesületnek (tehát még nem járt nálunk), annak előzetes időpont egyeztetésre lesz szüksége telefonon vagy személyesen, melyet minden szombaton reggel 8-tól délután 5 óráig tehet meg.

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

A Játékos jelentkezésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint a jelentkezéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy: 

  1. adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozatáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából kezelje és felhasználhassa. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény, a 1992. évi LXVI. törvény (a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról); valamint a 1995. évi CXIX. törvény (a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)); alapján a Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel során, a regisztrálással megadott hozzájárulás alapján. 
  2. a nyertes Játékosok adatait, nevüket, fotójukat és lakcímüket – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozhatja. 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a Bébiúszás-Oktatók Első Országos Egyesülete (székhely: 1223 Budapest, Völgy utca 3/B). Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését az info@babamamuszas.hu email címen. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. 

7. A Játékból mindvégig ki vannak zárva: 

a., Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, 

8. További információ 

A Szervező a kiválasztás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabály 7. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem a Közreműködő nem vállalnak felelősséget. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékszabályzatot annak egyidejű közzétételével bármikor módosítani. 

MINDENKINEK SOK SZERENCSÉT és JÓ JÁTÉKOT KÍVÁNUNK!

Bébiúszás-Oktatók Első Országos Egyesületének csapata